Wyszukiwarka ofert


Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU

 

Regulamin określa zasady korzystania przez użytkowników z portalu o nazwie „ebiam” dotyczącego informacji w zakresie rynku nieruchomości, przeznaczonego w szczególności do prezentowania ofert nieruchomości oraz do kontaktu z użytkownikami.

 

 

 

 I. DEFINICJE

 Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają:

 • biuro – Biuro usługowo handlowe „ebiam” Ewa Bieńkowska z siedzibą w Warszawie, ul. Jerzego Zaruby 10/1, wpisaną do rejestru działalności gospodarczej  pod numerem REGON 147304387, NIP 9551165256, będącą właścicielem praw do portalu ebiam, uprawnioną do dysponowania jego zasobami.
 • portal – portal internetowy ebiam, poświęcony tematyce nieruchomości.
 • zasoby portalu - udostępniane w ramach portalu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie, materiały obejmujące w szczególności informacje o rynku nieruchomości, ogłoszenia o ofertach kupna, sprzedaży, wynajmu nieruchomości oraz formularze kontaktowe dla  użytkowników portalu.
 • użytkownik - osobę korzystającą z zasobów portalu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

II. ZASADY DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO ZASOBÓW PORTALU

 1. Biuro zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do zasobów portalu.
 1. Dostęp do zasobów portalu nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji.
 1. Biuro zaleca używanie następujących przeglądarek do korzystania z portalu:
  • Internet Explorer od 8.0,
  • Firefox od 3.0,
  • Chrome od 10.0,
  • Opera od 10.0.

III. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z portalu zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu.
 1. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów portalu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach portalu, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich, które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

 1. Biuro oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby portalu są zbierane i redagowane z należytą starannością. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93). Biuro nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów portalu.
 1. Biuro nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności zasobów serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

V. ZASADY OGÓLNE

 1. Zakładka „Zgłoś nieruchomość”

Zakładka przeznaczona jest do zgłoszenia oferty nieruchmości (mieszkania, domu, działki, lokalu, obiektu). Farmularz służy zarówno do zgłoszenia oferty sprzedaży, jak i wynajmu.

W tym celu należy wypełnić pola dotyczące danych nieruchomości:

  • typ nieruchomości,
  • typ transakcji (sprzedaż lub wynajem),
  • miasto, w którym zlokalizowana jest nieruchomość,
  • numer budynku,
  • numer lokalu,
  • opis nieruchomości (w polu należy zawrzeć krótki opis charakteryzujący nieruchomość, według uznania).

W drugiej części formularza należy podać swoje  dane kontaktowe:

  • Imię,
  • Nazwisko,
  • adres e-mail,
  • telefon.

Dane obowiązkowe do wypełnienia oznaczone są gwiazdką, przy czym dla telefonu i adresu e-mail można podać obydwa lub jedno z nich.

Na koniec należy wpisać w puste pole pod obrazkiem wynik działania wyświetlonego na obrazku. W przypadku jeśli polecenie na obrazku jest mało rozpoznawalne można je zmienić poprzez wciśnięcie strzałek pod obrazkiem, powtarzając czynność aż do momentu kiedy polecenie stanie się zrozumiałe.

Po wypełnieniu formularza i wybraniu przycisku „Wyślij” pojawi się komunikat o pomyślnym wysłaniu zgłoszenia lub informacja o konieczności uzupełnienia danych.

 

 1. Zakładka „Zgłoś czego szukasz”

Zakładka służy do przekazania swoich preferencji dotyczących nieruchomości, którą chcemy nabyć lub wynająć.

W tym celu należy wypełnić pola definiujące poszukiwaną nieruchomość.

Najpierw określamy typ transakcji (kupno lub najem).

Następnie wybieramy rodzaj interesującej nas nieruchomości (mieszkanie, dom, działka, lokal, obiekt).

Podajemy lokalizację, w której poszukujemy nieruchomości, w tym:

  • województwo,
  • powiat lub miasto,
  • gminę lub dzielnicę.

Określamy także granicę cenową: ceną maksymalną jaką przeznaczamy na zakup nieruchomości lub podajemy zakres wartości w złotych od – do (np. od: 200 000 do: 300 000).

W następne pola wpisujemy preferencje w zakresie powierzchni nieruchomości w metrach kwadratowych w zakresie od – do (np. od: 40 do: 50).

Ostatnie pole służy do wprowadzenia opisu nieruchomości (np. liczba pokoi, preferowany układ mieszkania, oddzielna kuchnia, liczba pięter itd.)

W drugiej części formularza należy podać swoje dane kontaktowe:

  • Imię,
  • Nazwisko,
  • adres e-mail,
  • telefon.

Dane obowiązkowe do wypełnienia oznaczone są gwiazdką, przy czym dla telefonu i adresu e-mail można podać obydwa lub jedno z nich.

Na koniec należy wpisać w puste pole pod obrazkiem wynik działania wyświetlonego na obrazku. W przypadku jeśli polecenie na obrazku jest mało rozpoznawalne można je zmienić poprzez wciśnięcie strzałek pod obrazkiem, powtarzając czynność aż do momentu kiedy polecenie stanie się zrozumiałe.

Po wypełnieniu formularza i wybraniu przycisku „Wyślij” pojawi się komunikat o pomyślnym wysłaniu zgłoszenia lub informacja o konieczności uzupełnienia danych.

 

 1. Treść przekazywana przez użytkownika do zamieszczenia na portalu dotycząca nieruchomości, w tym parametry i opisy nieruchomości, nie może być sprzeczna z prawem, normami etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Polsce i nie może stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.
 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za treść podanych przez siebie informacji.
 1. Po otrzymaniu zgłoszenia oferty sprzedaży lub wynajmy lub zgłoszenia dotyczącego poszukiwanej nieruchomości, pracownik biura skontaktuje się z użytkownikiem na podany w formularzu kontaktowym adres e-mail lub telefon.

VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

 1. Użytkownik, poprzez wypełnienie formularza kontaktowego wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.
 1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) po wyrażeniu przez niego zgody poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym.
 1. Dane przetwarzane są w celach kontaktowych, marketingowych, i archiwizacyjnych. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych udzielana jest w celu związanym z obrotem nieruchomościami, polegającym na pośrednictwie w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości.
 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Biuro usługowo handlowe ebiam.  Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia realizację usług pośrednictwa.
 1. Użytkownik ma ponadto prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 1. Skorzystanie z prawa do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych oraz domagania się usunięcia danych z portalu, a także z prawa do otrzymania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, jest realizowane za pomocą wysłania wiadomości na adres e-mail: ebiam@wp.pl, wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE REGULAMINU

 1. W przypadku zmiany Regulaminu jego nowa wersja zostanie udostępniona na portalu.
 1. Wszelkie uwagi, komentarze, pytania oraz reklamacje dotyczące działania portalu można kierować na adres e-mail: ebiam@wp.pl.
 2. Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego są przekazywane zainteresowanym za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od wyjaśnienia przez Biuro zgłoszonego do reklamacji zdarzenia. Postępowanie reklamacyjne nie powinno trwać dłużej niż 2 miesiące, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji.
Designed by Possible