Wyszukiwarka ofert


Prawo

Ważniejsze akty prawne związane z rynkiem nieruchomości

 

 • Ustawa  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741) – tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 518

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r.  w sprawie scalania i podziału nieruchomości (Dz. U. Nr 86, poz. 736)

 • Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. Nr 19, poz. 147) – tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 707

   

 • W dniu 1 lipca 2014 r. weszła w życie część przepisów ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r., poz. 941, z późn. zm.).

Celem tych przepisów, podobnie jak całej nowelizacji, jest faktyczna realizacja zasady jawności ksiąg wieczystych, poprzez ustawowe zagwarantowanie łatwego i szybkiego dostępu do ich treści za pośrednictwem systemu informatycznego, a także umożliwienie uzyskiwania tą drogą wydruków ksiąg wieczystych posiadających moc odpisów wydawanych przez sądy. Istotną z praktycznego punktu wiedzenia zmianą przewidzianą przez nowelizację jest wprowadzenie możliwości samodzielnego wydrukowania odpisu lub wyciągu z księgi wieczystej, bądź zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej, uzyskanych z systemu teleinformatycznego. Wygenerowany w ten sposób wydruk będzie miał moc dokumentu wydawanego przez sąd, czyli moc taką samą, jaką do tej pory miały tylko odpisy sporządzane w formie tradycyjnej przez sądy.

 • Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014, poz. 768)

   

 • Ustawa  z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459) – teks jednolity z dnia 23 stycznia 2012 r. Dz. U. poz. 83)

   

 • Ustawa  z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 107, poz. 464) – tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1187

   

 • Ustawa  z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27) – tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1222

   

 • Ustawa   z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. Nr 30, poz. 210)   - tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1443

   

 • Ustawa  z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów (Dz. U. Nr 71, poz. 733) – tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 150

   

 • Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. Nr 133, poz. 654) – tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 255

   

 • Ustawa z dnia 1920 r o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. Nr 31, poz. 178) - tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 54, poz. 245

   

 • Ustawa  z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. Nr 22, poz. 91) – tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 164

   

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) – tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409

   

 • Ustawa  z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.  Nr 30, poz. 163) – tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287

   

 • Ustawa  z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. Nr 85, poz. 388) – tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903

   

 • Ustawa  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) – tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647

   

 • Ustawa  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. Nr 140, poz. 940) – tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919

   

 • Ustawa  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr ) – tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm)

   

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93) – tekst jednolity

   

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z poźn. zm.) – tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 101

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu  postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości (Dz. U. z 2012 r., poz. 11

 • Ustawa  z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959) – tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649

 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

 • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)

Załącznik nr 1  do ustawy: Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy. Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy.

Załącznik nr 2 do ustawy: Wzór formularza odstąpienia od umowy.

Designed by Possible